Author's posts

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 ร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1336

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1325

การนิเทศติดตามผลกระทบการจัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร เข้าร่วมการนิเทศติดต …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1314

กิจกรรมการติว O-Net ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน02

กิจกรรมการติว O-Net ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ประสานงานสถ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1311

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1291

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1288

กิจกรรมไหว้ครู 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนจัดพิธีกิจกรรมไหว้ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1285

กิจกรรมคาราวานการอ่านสู่ครอบครัวอบอุ่น “ชุมชนสร้างสุข”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารโดยค …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1282

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1274

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทรมน โตเทศ

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1270