Category: กิจกรรมภายใน

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้กำหนดให้ให้นักเรียนแต่งช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3785

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3776

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3772

กิจกรรมเพาะเห็ด สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คุณครูดิษฐพงศ์ ถาโท ,ครูจีระภา นา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3766

กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3733

วันแม่แห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้จ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3728

SCG ให้การสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียน

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 โรงเรียนให้การต้อนรับคณะพี่ๆวิทยา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3725

กิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ำร่วมกับ อบต.วังหลุม

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 อบต.วังหลุม ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3722

วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้จ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3719

กิจกรรมไหว้ครู ปี 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3705

อบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3699

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ออกกำลังกายออกกำลังกัน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ออกกำลังกายออกกำลังกัน #นำทีมโดยผ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3696

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 #เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คณ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3690

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปี 2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 ร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1336