การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สังกัดศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02 ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก”ราษฎร์อุทิศ” และโรงเรียนบางมูลนาก”ราษฎร์อุทิศ” ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมและไปแสดงความสามารถด้านศิลปะและดนตรี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และท่านผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เข้าเยี่ยมชมการจุดบูธนิทรรศการของศูนย์ประสานงานฯ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1187