งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของคุณครูนัยนา จันทร์เกิดและคุณครูจิราพัชร์ หอมสุวรรณ์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร โดยท่าน ผอ.อรุณ เอี่ยมสะอาด คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน ได้จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของคุณครูนัยนา จันทร์เกิดและคุณครูจิราพัชร์ หอมสุวรรณ์ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของคุณครูทั้งสองท่านในระหว่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง โดยในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานหลายๆ ท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1207