การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ(การวัดผลประเมินผล)

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ(การวัดผลประเมินผล) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1267