กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1274