เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเดินรณรงค์จากโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารไปยังวัดราษฎร์เจริญวังหลุมและบริเวณหน้าตลาดวังหลุม เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนชาวบ้านวังหลุมทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1288