การนิเทศติดตามผลกระทบการจัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครูโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร เข้าร่วมการนิเทศติดตามผลกระทบการจัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการ อบต.วังหลุม โดยมี ผอ.อรุณ เอี่ยมสะอาด คุณครูเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ คุณครูอุษณีย์ แซ่เตีย และคุรครูกชมน จันทร์วิเชียร ทำหน้าที่ในการนำเสนอนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นการอ่านการเขียนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพิ่มความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=1314