วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น และการละเล่นของเด็กไทยมาแสดง

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3719