กิจกรรมเพาะเห็ด สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คุณครูดิษฐพงศ์ ถาโท ,ครูจีระภา นามวงษ์ ,ครูกฤษฎา ทองดอนอ่อน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทำโรงเห็ดในโรงเรียนและนำผลผลิตที่ได้ออกจำหน่ายให้กับประชาชนในละแวกรอบๆโรงเรียน และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการประกอบอาชีพสามารถนนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3766