กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ซึ่งมีคณะลูกเสือจากโรงเรียนวัดสัตตวนารามและโรงเรียนบ้านเนินทรายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนต่างๆและคุณครูวิเชียร เทพโสภา มาช่วยดำเนินการกิจกรรมนันทนาการให้เกิดความสนุกสนานกับคณะลูกเสือ และขอขอบคุณท่าน
ผอ.ธีรวัช อุดคำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาและคณะครูได้มามอบขนมและผลไม้ให้กับคณะวิทยากรลูกเสือในครั้งนี้ด้วย

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3776