กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้กำหนดให้ให้นักเรียนแต่งชุดสีขาวมาเรียนในวันศุกร์เพื่อร่วมกิจรรมโรงเรียนวิถีพุทธโดยมีพระสงฆ์จากวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์มาให้ความรู้เรื่องธรรมะกับนักเรียนทุกๆวันศุกร์และกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3785