อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ครูจีระภา นามวงษ์ (ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)และครูรัตนชัย เกิดคุ่ย(ครูผู้มีความสามารถด้าน IT) เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA oline) ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนา Website ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3853