อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ด้านทุจริต(สื่อภาพยนต์สั้น)

วันที่ 15 ส.ค. 2563 ครูกฤษฎา ทองดอนอ่อน นำนักเรียนชั้น ม.3 ด.ญ.มณีรัตน์ บัวประดับ และ ด.ญ.ญดาพร รังสัง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ด้านทุจริต(สื่อภาพยนต์สั้น) ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยได้ผลิตสื่อในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์”

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3872