ตรวจสุขภาพในนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตรวจสุขภาพในช่องปาวันที่ 20 ส.ค. 2563 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุมประสานงานกับครูเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ได้ให้ความอนเคราะห์เข้ามาดำเนินการตรวจสุขภาพในนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3878