กิจกรรมชุมนุม

วันพุธที่ 19 ส.ค. 2563 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม เพื่อพัฒนาทักษะตามความถนัดความสนใจตามความต้องการของผู้เรียน เช่น การเต้นลีลาศ , ดุริยางค์, A-Math , Crossword , งานสารพัดช่าง

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3882