กิจกรรมพระสอนศีลธรรมประจำทุกวันศุกร์

วันที่ 21 ส.ค. 2563 กิจกรรมพระสงฆ์สอนศีลธรรมประจำทุกวันศุกร์ของทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=3885