กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นำโดย ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ โดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบ และเป็นการฝึกความอดทนและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาต่อสังคมเป็นคนดีของสังคมต่อไป

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4070