ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น On-Hand และ On-Demand

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจากปกติ(On-Site) เปลี่ยนเป็นระบบ On-Hand และ On-Demand เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ครูประจำวิชาจัดทำใบงาน ใบความรู้ มอบให้กับนักเรียนไปใช้เรียนรู้ที่บ้านผ่านการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์แต่ละชั้นเรียน หากสถานการณ์คลี่คลายก็จะปรับกลัลมาเรียนแบบปกติที่โรงเรียน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4073