ประกาศ!! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2564

✏️📏📌เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระหว่าง “วันที่ 2-7 ส.ค. 2564” โรงเรียนยังคงจัดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand 🖐️, On-demand 📄และ On-line 🌏 ต่อไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายหรือกลับสู่สภาวะปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 🌈⭐📌

ขอบคุณครับ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4100