แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร จัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทั่วไปว่า โรงเรึยนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ : https://anyflip.com/ktknj/eiof/

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4232