การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 และ 26-29 ธันวาคม 2566

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทักษะด้านกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในศูนย์ประสานงาน ซึ่งในปีนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้
1. ฟุตบอลชาย หญิง ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2. วอลเล่ย์บอล ชาย หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3. ตะกร้อ ชาย หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4. เปตอง ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
5. กรีฑา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4332