กิจกรรมเข้าร่วมชมภาพยนตร์โขน Hanuman White Monkey

4 มกราคม 2566 📸

นายอดิศร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร พร้อมตัวแทนคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน เข้าร่วมดูภาพยนตร์โขน Hanuman White Monkey ตามโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ เพื่อทำนุ
บำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ของกระทรวงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้างท็อปพล่าซ่าพิจิตร 🎉🎥🎞️

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4339