วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566

โรงเรียนชุมชนชนวังหลุมวิทยาคารจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสมและเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็น คนดี มีคุณธรรมนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กอย่างสนุกสนาน รับความสุขกายสุขใจ เห็นความสำคัญในตัวเองที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรมในวันข้างหน้า

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4346