ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่ที่  4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร ตั้งอยู่บนเนื้อที่  17  ไร่  3  งาน  45 ตารางวา  อยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข 113  สายตะพานหิน – เพชรบูรณ์   เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  7 X 18  เมตร  สำเร็จในวันที่  5 พฤษภาคม  พ.ศ.  2499  เปิดใช้ในวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2499  การจัดการศึกษาในปัจจุบันเปิดสอนเป็น 3 ระดับได้แก่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อาคารไม้ห้องประชุม

อาคารไม้ห้องนาฏศิลป์

อาคารเอนกประสงค์

ปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะบ้านเรือนหนาแน่นพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีประชากรประมาณ 7,154 คน อาชีพหลักของชุมชน คือทำนา เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา คิดเป็นร้อยละ70 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 30,000 บาท ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 100 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีกำฟ้า ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน สภาพสังคมในชุมชน มีสภาพที่ไม่พึงประสงค์ในสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาหย่าร้าง/ครอบครัวแตกแยก การอพยพไปทำงานในชุมชนเมืองทิ้งให้ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ คอยดูแล ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดการดูแลเอาใจใส่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนดีแต่ยังมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย
ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร มีผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?page_id=10