คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

1. นายสุชาติ แดงทองดี ประธานคณะกรรมการ
2. นายวันชัย สมหวัง  กรรมการ
3. นายอำนวย บัณฑิตโรจนฤทธิ์ กรรมการ
4. นางอัจฉรา โพธิคามบำรุง กรรมการ
5. นายโอภาส มีคุณ กรรมการ
6. นายสมยา สาถิตย์ กรรมการ
7. นายจเร โลหะ กรรมการ
8. นายเดช  จินดา กรรมการ
9. นายอรุณ เอี่ยมสะอาด กรรมการและเลขานุการ

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?page_id=246