คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่ ศธ 04100.10405-014 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา_Page1ที่ ศธ 04100.10405-014 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา_Page2

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

1. นายสุชาติ แดงทองดี ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมบัติ เกตุจันทร์ กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายอำนวย บัณฑิตโรจนฤทธิ์ กรรมการ(ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท่องถิ่น)
4. นางอัจฉรา โพธิคามบำรุง กรรมการ(ผู้แทนผู้ปกครอง)
5. นายโอภาส มีคุณ กรรมการ(ผู้แทนองค์กรชุมชน)
6. นายสมยา สาถิตย์ กรรมการ(ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)
7. นายจเร โลหะ กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)
8. นางเกศรา ศรีบุญ กรรมการ(ผู้แทนครู)
9. นายอรุณ เอี่ยมสะอาด กรรมการและเลขานุการ(บริหาร)

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?page_id=246