ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอดิศร สวยสม

นายอดิศร สวยสม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้าฝ่ายงาน 4 ฝ่าย

นางสาวจีระภา นามวงษ์

นางสาวจีระภา นามวงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางวาสนา ศิรินิล

นางวาสนา ศิรินิล

ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายงานการเงินและงบประมาณ

นางเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ

นางเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร

นายนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำ

นายนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

นางวาสนา ศิรินิล

นางวาสนา ศิรินิล

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1-2

นางสุนิสา ศรีสุวรรณ

นางสุนิสา ศรีสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

นางสาวกชมน จันทร์วิเชียร

นางสาวกชมน จันทร์วิเชียร

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายวิศรุต กรรณิกา

นายวิศรุต กรรณิกา

ครูวิทย์-คณิต

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ

นางเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายวิศรุต กรรณิกา

นายวิศรุต กรรณิกา

ครู คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอริสรา ไทยล้วน

นางสาวอริสรา ไทยล้วน

ครุผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำ

นายนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายกฤษฎา ทองดอนอ่อน

นายกฤษฎา ทองดอนอ่อน

ครู คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจุฑาวัลย์ ปีทนงค์

นางสาวจุฑาวัลย์ ปีทนงค์

ครู คศ.1

ครูประจำชั้น ม.1

นางสาวมัทนา จันทร์ศรี

นางสาวมัทนา จันทร์ศรี

ครู คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายรัตนชัย เกิดคุ่ย

นายรัตนชัย เกิดคุ่ย

ครู คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจีระภา นามวงษ์

นางสาวจีระภา นามวงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลูกจ้างชั่วคราวและครูจ้างสอน

นายสุทธิรักษ์ โพธิ์พุก

นายสุทธิรักษ์ โพธิ์พุก

ครูจ้างสอน(ภาษาต่างประเทศ)
นายวชิระ โสภากาศ

นายวชิระ โสภากาศ

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?page_id=7