ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


ครูปฐมวัย

ครูเกศรา ศรีบุญ
ครูปฐมวัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูวาสนา ศิรินิล
ครูปฐมวัย
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษา

ครูเฉลิมขวัญ ถาโท
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูสุพัตรา เอี่ยมสะอาด
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอุษณีย์ แซ่เตีย
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการ
ครูกชมน จันทร์วิเชียร
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำ
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษา

นายกฤษฎา ทองดอนอ่อน
ครูมัธยมศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูดิษฐพงศ์ ถาโท
ครูมัธยมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูจีระภา นามวงษ์
ครูมัธยมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไพศาล สุนทรศารทูล
ครูมัธยมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภานุมาศ ปันสุภะ
ครูมัธยมศึกษา
ครูผู้ช่วย

 


ครูจ้างสอน

ครูพนารัตน์ เนตรแสง
ครูจ้างสอน

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายวชิระ โสภากาศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ช่างครุภัณฑ์

นายสำราญ กิมิพันธ์
นักการภารโรง

 

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?page_id=7