ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


ครูปฐมวัย

ครูสุนิสา ศรีสุวรรณ
ครูปฐมวัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูวาสนา ศิรินิล
ครูปฐมวัย
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษา

ครูเฉลิมขวัญ ถาโท
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอุษณีย์ แซ่เตีย
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการ
ครูกชมน จันทร์วิเชียร
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำ
ครูประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษา

นายกฤษฎา ทองดอนอ่อน
ครูมัธยมศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูดิษฐพงศ์ ถาโท
ครูมัธยมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูจีระภา นามวงษ์
ครูมัธยมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไพศาล สุนทรศารทูล
ครูมัธยมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภานุมาศ ปันสุภะ
ครูมัธยมศึกษา
ครูผู้ช่วย

ครูบำนาญ

ครูสุพัตรา เอี่ยมสะอาด
ครูบำนาญ

ครูจ้างสอน

นางสาวดารณี บัวทอง
ครูจ้างสอน
บุคลากรด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
นายสุทธิรักษ์ โพธิ์พุก
ครูจ้างสอน
ครูจ้างสอน

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายวชิระ โสภากาศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ช่างครุภัณฑ์

นายสำราญ กิมิพันธ์
นักการภารโรง

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?page_id=7