ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายวิรัตน์ เกตุเรือง

นายวิรัตน์ เกตุเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้าฝ่ายงาน 4 ฝ่าย

นางสาวจีระภา นามวงษ์

นางสาวจีระภา นามวงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงานวิชการ

นางวาสนา ศิรินิล

นางวาสนา ศิรินิล

ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายงานการเงินและงบประมาณ

นายไพศาล สุนทรศารทูล

นายไพศาล สุนทรศารทูล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร

นายดิษฐพงศ์ ถาโท

นายดิษฐพงศ์ ถาโท

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

นางวาสนา ศิรินิล

นางวาสนา ศิรินิล

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1-2

นางสุนิสา ศรีสุวรรณ

นางสุนิสา ศรีสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

นางเฉลิมขวัญ ถาโท

นางเฉลิมขวัญ ถาโท

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายวิศรุต กรรณิกา

นายวิศรุต กรรณิกา

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ

นางเชาวดี เฉื่อยฉ่ำ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอุษณีย์ แซ่เตีย

นางอุษณีย์ แซ่เตีย

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกชมน จันทร์วิเชียร

นางสาวกชมน จันทร์วิเชียร

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำ

นายนิรันดร์ เฉื่อยฉ่ำ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายกฤษฎา ทองดอนอ่อน

นายกฤษฎา ทองดอนอ่อน

ครู คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวมัทนา จันทร์ศรี

นางสาวมัทนา จันทร์ศรี

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายรัตนชัย เกิดคุ่ย

นายรัตนชัย เกิดคุ่ย

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?page_id=7