Author's posts

ประกาศ!! การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2564

เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบครับในระ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4100

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4086

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4082

ตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ งบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบประมาณปี 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4079

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น On-Hand และ On-Demand

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4073

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นำโดย ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4070

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4066

อบจ. พิจิตร ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-49

อบจ. พิจิตร นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขเข้ามาดำเนินกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4063

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4059

ตรวจรับตู้น้ำเย็น จำนวน 4 ตู้ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้รั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4056

ประเมินครูผู้ช่วย ครูวิศรุต กรรณิกา และ ครูมัทนา จันทร์ศรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัดก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4051

ผู้นำหมู่บ้านดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายเดช จินดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านวังหลุม นำเจ้าหน้าที …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4048

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4044

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารจัด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ccwl.ac.th/?p=4041