ประชุมโครงการรายงานตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารและคณะครูผู้รับผิดชอบงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เข้าร่วมการประเมินผ่านระบบ Voov meeting โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการรายงานตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ซึ่ง มี รร.คุณภาพประจำตำบล 3 ร.ร. เป็นผู้รายงาน ได้แก่ 1. ร.ร. ชุมชนโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 2. ร.ร. สี่แยกเขาดิน 3. ร.ร. ชุมชนวังหลุมวิทยาคารณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2รูปภาพ

cr: http://site.phichit2.go.th/2020/?p=9389

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4207