ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นของผู้ปกครอง รวมถึงข้อตกลงต่างๆเพื่อให้เข้าใจและรับทราบโดยทั่วกัน

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?p=4306