วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นไทย พัฒนาบุคลากรและพัฒนาวิชาการ ด้วยวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานดังนี้
“ภายในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร มุ่งมั่นดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาการเรียนการสอน มุ่งสู่คุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทย มีความสามารถและทักษะทางวิชาการผสมผสานเทคโนโลยี ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ร่วมใจรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะ มีทักษะตามสมรรถนะสำคัญ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนของผู้เรียนและสังคมในด้านคุณธรรมจริยธรรมความมีระเบียบวินัย
และวัฒนธรรมความเป็นไทย
2. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี
3. ส่งเสริมการวิจัยสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดหาพัฒนาสื่อ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
4. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขสะอาดปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
5. พัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรและผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

 

เป้าประสงค์

1. ประชากรกลุ่มวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิอย่างทั่วถึง
2. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานวิชาชีพ
4. สถานศึกษามีความเข้มแข็งจัดระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
5. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่เน้นความสะอาดร่มรื่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
6. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ
7. นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเร็ว โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร
8. นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานและความสามารถในการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9. ผู้เรียน ครู บุคลากร และสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาและรู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย

Permanent link to this article: https://ccwl.ac.th/?page_id=238